by : x-themes
جوکر: می دونی زخم های صورتم برای چیه؟

من ﻳﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻢ، ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻮﺩ .

ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﻭ ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ بدﻫﻲ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ

ﻃﻠﺒﮑﺎﺭﺍ ﺻﻮﺭﺗﺸﻮ ﺧﻂ ﺧﻄﻲ ﮐﺮﺩﻥ

ما پوﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺮﺍﺣﻴﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ،

ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﺎﺵ برای من ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﻩ ،

ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻪ ﺗﻴﻎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ ﻭ

ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻡ ، ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﺑﻌﺪﺵ ﭼﻲ ﺷﺪ؟

ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻱ منو ﺑﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺗﺮﮐﻢ ﮐﺮﺩ

14:51 PM |- فاطمه -|

تــمام ماجــرا همینجاست :

مــــن    هســتم … تــــو   هســتـی…

  مــن برای هیچــکس جــز تــــــو    و   تـــــو  برای  هرکــسی جــز مـــــن...

 مرا ببین، همچنان ایستاده ام.....

آن کسی را که فکر می کردی میشکند بی تو، میشکند امثال تو را !!!

16:6 PM |- فاطمه -|

طوری بیندیش که همیشه آماده دفاع از اندیشه ات باشی 

 

آنقدر در فردا غرق می شوی که امروز می گذرد 

راه رسیدن به فردا، امروز توست

 

این خوبه که تو زندگی قانون هایی داشته باشی 

از اون بهتر اینه که تو شرایط مختلف قانون ها تغییر نکنند

 

یک موقع هایی باید به ندای درونت گوش بدی 

یک موقع هایی هم باید بگی خفه شو

تشخیص این مورد نیاز به علم دارد

سقف اندیشه هر کس به اندازه سکوت اوست

 

در دنیا یک زبان بین المللی وجود دارد و آن زبان محبت است

18:53 PM |- فاطمه -|

با هر کسی می شه خندید

ولی !!!!!

فقط در آغوش یک نفر می شه گریه کرد......

 

 

 

 

 

13:46 PM |- فاطمه -|

 
پسر : ضعیفـﮧ دلمون برات تنگ شده بود " اومدیم زیارتت کنیم!

دختر:تو بـآز گفتے ضعیفـﮧ ؟

پسر:خب منزل بگم چطوره ؟

دختر:وآآآے از دست تو !!

پسر:بـآشـﮧ بـآشـﮧ ویکتوریـآ خوبـﮧ ؟

دختر:اه اصلـآ بـآهـآت قهرم!!

پسر:بـآشـﮧ بـآبـآ" تو عزیز منے خوب شد؟ آشتے؟

دختر:آشتے " رآستے گفتے دلت چے شده؟؟

پسر:دلم!؟ آهـآ از دیشب تـآ حالـآ یکم پیچ میده!!

دختر:واقعـآ کـﮧ!

پسر:خب چیـﮧ ؟ نمیگم مریضم اصلـآ" خوبـﮧ ؟

دختر:لوووووس!!

پسر:اے بـآبـآ ضعیفـﮧ اگـﮧ اینبـآر قهر کنے نازکش ندآارے ها!!

دختر:بـآزم گفت ایـن کلمه رو. . .!!

پسر:خب تقصیر خودتـﮧ میدونے اونـآیے رو کـﮧ دوست دآرم اذیت میکنم "

هے نقطه ضعف میدے دستم.

دختر:مـن از دست تو چیکـآر کنم؟؟

پسر:شکر خدآ . . .! دلم پیچ میخورد چون تو تب و تـآب ملـآقـآت تو بودم " لیلے قرن 21 مـن

دختر:چـﮧ دل قشنگے دآرے تو چقد بـﮧ سادگے دلت حسودیم میشـﮧ  

پسر:صفـآے وجودت خـآنومم.

دختر:میدونے دلم تنگـﮧ برآے اونهمـﮧ پیـآده روے هـآمون؟

برآے سرک کشیدن تو مغـآزه کتـآب فروشے و ورق زدن کتـآبـآ " برآے بوے کـآغذ

برآے شونـﮧ بـﮧ شونـﮧ بـآهـآت رآه رفتنو دیدن نگـآه حسرت بـآر بقیـﮧ " آخـﮧ هیچ زنے مردے مثل مـن ندآره.

پسر:میدونم میدونم منم دلم تنگـﮧ " برآے دیدن آسمون تـــو چشمـآے تـو

برآے بستنیهـآے شـآتوتے کـﮧ بـآ هم میخوردیم

برآے خونـﮧ اے کـﮧ توے خیال سـآختـﮧ بودیم و مـن مردش بودم

دختر: یـآتـﮧ همیشـﮧ بـﮧ مـن میگفتے خـآتون ؟

پسر:آره یـآدمـﮧ آخـﮧ تو منو یـآد دخترهـآے ابرو کمون قـآجرے میندآختے !!

دختر : ولے مـن کـﮧ بور بودم

پسر : بـآشـﮧ فرقے نمیڪنـﮧ .

دختر : آخ چـﮧ روزهـآے بود دلم برآے دستاے مردونت کـﮧ تو دستـآم گره میخورد تنگ شده مجنون مـن.

پسر:. . .

دختر:چت شد؟ چرآچیزے نمیگے ؟

پسر:. . .
 
دختر:نگـآه کـن ببینم. . .!منو نگـآه کن .

پسر : . . .

دختر : الهے بمیرم چشـآت چرآ نمنـآک شده ؟ الهے فدآت بشم .

پسر : خدآ نـکـنـﮧ ( هق هق گریـﮧ )

دختر:چرآ گریه میکنے؟!

پسر:چرآ نـکـنم؟  هــــآ ؟

دختر: مـن دوست ندآرم مرد مـن گریـﮧ کنـﮧ .. جلوے این همـﮧ" آدم بخند دیگـﮧ بخند زود بـآش

پسر:وقتے دستـآتو کم دآرم چطور بخندم ؟ کے اشکـآمو کنـآر بزنـﮧ کـﮧ گریـﮧ نکنم؟

دختر: اگـﮧ گریـﮧ کنے منم گریـﮧ میکنمـآآآ

پسر : بـآشـﮧ ... بـآشـﮧ .. تسلیم .. ولے نمیتونم بخندم .

دختر : آفریـن حالـآ بگو ببینم کادو ولنتایـن چے برآم خریدے؟!

پسر : تو کـﮧ میدونے مـن از این لوس بازیـآ خوشم نمیـآد ولے امسـآل برآت کادوے خوبے آوردم.

دختر : چے ؟ زود بـآش آب از لب و لوچه ام آویزون شد

پسر : ....

دختر : بـآز دوبـآره سـآکت شدے؟!

پسر : برآت کـآدو ( هق هق گریـﮧ ) یک دستـﮧ گل گلـآیل !

یک شیشـﮧ گلـآب

یک بغض طولـآنے آوردم


تڪ عروس گورستـآن

شنبه هـآ دیگـﮧ خیابونـآ بدون تو صفایے نداره .

اینجـآ کنـآر خونـﮧ ے ابدیت میشینم و فـآتحـﮧ میخونم

نـﮧ " اشک و فـآتحـﮧ

نـﮧ " اشک ودلتنگے و فـآتحـﮧ

نـﮧ " اشڪ و دلتنگے و فـآتحـﮧ و خاطرآت نـﮧ چندآن دور

اما نـﮧ ... خـآتون مـن و تو خیلے وقتـﮧ کـﮧ ...

آرآم بخوآب بانوے کوچ کرده ے مـن ...

دیگـﮧ نگرآن قرص هـآے نخوردم " لبـآس هاے اُتو نکشیدم " صورت پف کرده آم از بیخوآبیم نبآش

نگرآن خیره شدن مردم بـﮧ اشکهـآے مـن نباش

بعد از تو دیگه مرد نیستم اگـﮧ بخندم.
 

11:48 AM |- فاطمه -|

كـــــوچــ ـه پس كــــ ـوچه ها را بلـد شــــدم

رنــــگ هاي چـــ ـراغ راهــنمـا

جـــــ ـدول ضــــرب

ديگر در راه هــيــچ مدرســ ـه اي گــ ـم نمــيشوم

امــ ـا گاهـــي ميــان آدم هـا گـــــ ـم ميشوم

آدم هـا را بلـــد نــيستــم . . .

 

رابـطــه ايجــاد کـُن ، ولــي واردِ رابطــه ي کســي نشــو ..


" حيــوانات هـم ، بــه جـُفـت هــاي يکــديگــر کــاري نــدارنــد " 

 

13:58 PM |- فاطمه -|

تــمــام کـتــاب هایـم را ریــختــم کفِ اتاق ...

دانه دانه ورق زدم ,

کلنجار رفتم .....

در هیـچ لغـت نـامـه ای هیـچ واژه ای نبود,

تا حماقت دلـــم را توجــیه کند ...

کــه اینطــور صادقــانه باورت کــرده است ....!


مغــــــرور بــــــــاش
 
دور از دستـــــــــــرس

مبهـــم و

ســــرسنگیــــن

خــــاکی که بـــاشی آسفالتتــــ میکننـــد و
 
از رویـــتــــ رد میشـــونــــد....

تا آخرت هم اگه تنها موندي

مهم نيست..،

فقط نذار به جاي برسي كه تو آغوش كسى به ياد يكي ديگه باشي..!


9:1 AM |- فاطمه -|


تکیه بده اما...!!

به شانه هایی که اگر خوابت برد


سرت را زمین نگذارد..!!14:19 PM |- فاطمه -|

مي بوسمت!

فوقش خدا منو ميبره جهنم!

فوقش ميشم ابليس!

اون وقت تو هم به خاطر اينكه ابليس تو رو بوسيده جهنمي ميشي!

جهنم كه اومدي اونجا پيدات ميكنم و هر روز مي بوسمت!

واي خدا چه بهشتي ميشه جهنم!

20:34 PM |- فاطمه -|

باران باشد 

تو باشی 

یک خیابان بی انتها باشد

به دنیا میگویم خداحافظ ........


15:11 PM |- فاطمه -|

نترس حوا … سیب را با عشق گاز بزن !

آدم بی عشق ، لیاقت بهشت ندارد …


به گوش خدا برسانید آدم این حوا سالهاست که رفته است …

این حواى تنها را برگردان پیش خودت …

بهشتش را نمیخواهم ؛ به جهنمش هم راضیم ؛ هرجایى باشد جز این دنیا …

این دنیا زیادی بوى آدم گرفته است !

16:4 PM |- فاطمه -|

چـه آزمون دشوآریستــ . . .

قلبت رآ سمت چپ بگذآرنـد و بگوینـد :


برو بـه رآه رآست . . ...هیچ انتظاری از کسی ندارم...

و این نشان دهنده ی قدرت من نیست ...

مسئله ...

مسئله ...

مسئله ...

خستگی از اعتماد است ....


15:50 PM |- فاطمه -|

نقــاش بـاشـی!
چـقــدر می گیـری
بیایی و صفحه های سیاه دلم را رنـگ کنی؟
بـعـــد بـرای دیــوار اتاق دلـــم
یــــک روز آفتابی بکشی که نــــور آفتـــاب تا میـانه اتاق آمــــده باشد
... راستـــــی مـــن روی صـــورتــم یـــک خنــــــده می خـــواهـــم
نــرخ ِ خـنـــــده که گـــــران نیســــت؟


 عاشق شدن بی فایده است چون یا تو دل اونو میشکنی یا اون دل تورو یا دنیا دل هردوتونو.


23:15 PM |- فاطمه -|

او راפــت از مـטּ گـذشت
اگـر פֿــבا هم راפــت از او بگـذرב ;
قـیامـت را مـטּ بـﮧ پـا مـے کنــم

خاطــ ــ ــ ــ ــرات " هر چه " شـــــيرين تر " باشند . . .
 بعد ها از " تلخـ ـي " ،
 " گلو يــ ـ ـت " را بيشتر مي سوزانند . . . !!!

22:28 PM |- فاطمه -|

                           انان که"عوض" شدنشان بعید است

                              " عوضی"شدنشان قطعی است ... شک نکن!


19:41 PM |- فاطمه -|

          قناری و کلاغ هر دو یک جور آفریده شده اند
          قناری اعتراض کرد زیبا شد
          کلاغ راضی به رضای خدا شد
          
حالا قناری در قفس است
          و کلاغ آزاد ...

21:53 PM |- فاطمه -|

در کـــــودکــی...

در کـــُـدام بــــــــــــآزی ، راهــــــت نــَــدادنــد ،

کــــــه امـــــروز ، انـــــقَــدر دیـــــوانه وار

تــــشنـــه ی " بــــــــــازی کـَــردن " بــــــــا آدم هــــــــایی ؟

 

20:50 PM |- فاطمه -|

به نسل های بعد بگویید

که نسل ما نه سر پیاز بود نه ته پیاز

نسل ما خود پیاز بود

که هر که ما رو دید گریه کرد...


آینــده اے بسـاز، ڪـﮧ گذشـتـــﮧ ات جلــویـش زانــو بزنــב . . .

19:47 PM |- فاطمه -|

ما برنده ایم 

اگر لحظه های شیرین امروز را 

قربانی اتفاقات تلخ دیروز نکنیم

پس نـه در حســرت دیـروز و نـه در رویـای فـردا

فقــــط بــرای امــــروز.....!

17:30 PM |- فاطمه -|


زندگی مثل یه پل قدیمیه

به این فكر نكن كه اگه تنها ازش بگذری دیرتر خراب میشه 

به این فكر كن اگه افتادی یكی باشه دستتو بگیره


20:7 PM |- فاطمه -|


کهنه فروش تو کوچه مون داد میزد :
کهنه میخریم ، وسایل شکسته و درب و داغون میخریم . . .
بی اختیار فریاد زدم : قلب شکسته ای که روزگاری قیمت داشت هم میخری ؟
گفت : اگر برایت ارزش داشت ، به دست نا اهل و بی لیاقت نمی دادی تا آنرا
 بشکند . . .    اشک زن دل  را می ســوزاند ولــی‌ اشــک مرد ، کــــوه را آبــــــ مـــی کـــــــند [!]


21:56 PM |- فاطمه -|


حواســت باشـد بانــــو

گــر بــه مـــــردی بــیش از حــدبــها دهــی

دیگر برای داشتنت تلاش نمی کند

نگاهش سرد می شود

کلامش بی روح ، دستانش یخ زده

حرف هایش بوی دل مردگی میگیرد

...و آغوشش بوی هوسﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﻴﭻ ﺩﺳﺘﻲ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﺒﺎﺵ …

ﺍﺷﮑﻬﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻬﺎﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ ؛ ﻫﻤﻪ ﺭﻫﮕﺬﺭﻧﺪ !


تولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است

و مرگش خاموشی آن

بنگر در این فاصله چه کردی

گرما بخشیدی ؟

یا سوزاندی . . . ؟


21:18 PM |- فاطمه -|


نه انتظار دارم كسي مرا خوشبخت كند

و

نه اجازه مي دهم كسي مرا بدبخت كند.


برهنه می آئیم
برهنه می بوسیم
برهنه می میریم
با این همه عریانی

هنوز قلب هیچکس پیدا نیست . . .

12:56 PM |- فاطمه -|


اونی که الان مال شماست ...
هلاک ما بود ..
در حد ما نبود
پاسش دادیم به شما ..
مبارکتون باشه!

دارمـــــ سعــ ـی مـــی کنمــــــ همــــ ـــرنگ جمـــ ــاعـت شومــ ،

آهــ ـای جمـــ ــاعت... میشــود کمکــمـ کنیـد؟؟؟؟؟؟

شمـــ ــا دقیقــــ ــا چـه رنگـی هستیـد ؟ ! !


16:1 PM |- فاطمه -|


جایی نمانید که مجبور باشند شما را تحمل کنند،

جایی بروید که بودنتان را جشن بگیرند...

14:22 PM |- فاطمه -|


هـــیچ وقت خـــنده رو ترکـــ نکـــن ؛ چــــون هر کسی ممـــکنه عاشـ ـق خنده

 هات بشه .../.

حال آدم خراب پرسیدن ندارد


اما ...

دستانش گرفتن دارد.

فــــاصـله هـــرچقــــدر هــــم کــــم و کـــوچیـــک بـــــاشه ...

 بـــــازم بــــزرگـــه ؛ به دکمه اســـپــیـــس روی کیبــــوردت نگــــاه کــن ...!!!


مردم شهری که همه در آن می لنگند به کسی که راست راه می رود می خندند . . .


21:46 PM |- فاطمه -|

به سلامتی سیگارم..،

که حداقل اینو میدونم،

قبل از خودم،

هیچ کس لباش بهش نخورده....


تنهایی ام را

با کسی قسمت نخواهم کرد

یک بار قسمت کردم

چندین برابر شد..........!

22:18 PM |- فاطمه -|


اگه وقتی میخنده خوشگل تر میشه...

اگه لباساش خیلی بهش می اومدن

اگه صداش بی نظیره....

اگه خندیدنش محشره

اگه بهتون آرامش میده...

اگه میتونه غافلگیرتون کنه

اگه دوست دارین سربه سرش بذارید که بهتون بگه دیوونه

اگه بهش میگید رفتم که نرو گفتنش رو بشنوید

اگه ازش میپرسید دوستم داری تا قربون صدقه تون بره و بگه آره

اگه مهربونه... اگه ماهه... اگه خوبه.... اگه دست هاشو دوست دارید بهش بگید

بهش بگید قبل از اینکه دیر بشه ............!

10:13 AM |- فاطمه -|


نـــــه. . !
الــآن نــــه . . !
فعلـــاً دورتــــ شلوغــــه. . !
تنـهــآتـــ کـــ گذاشتنـــ ، یــآدـ من می اٌفتــی . .
اونوقتـــ دیگــه شرمنــدمــ . . .
چون احتمــآلــآً من تنهـــآ نیستمـــ . . .!!!


گُفتــــــــ : مَـــرآ فَــرآمــوش كُــטּ

اَمـــآ نَــدآنستـــــ ڪـﮧ اَصــلـاً اَرزش ِ بـﮧ یــآد مـــآنـدَטּ رآ نَــدآشتـــــــ [!]ميـــ-ـــدونـے چرا بغـــ-ـــل كردن قشنـــ-ـــگﮧ


چوטּ طرف راســـ-ـــتت كـ-ـــﮧ قلب نيســـ-ـــت

هميـــ-ـــشـﮧ פֿـالـــ-ـــيـﮧ


وقتـــ-ـــے بغلـــ-ـــش ميـــ-ـــكنـے

قلـــღــــب اونـﮧ كـ-ـــﮧ پُـــ-ـــرش ميكنـــ-ـــﮧ...

15:37 PM |- فاطمه -|


چی شد که سیگاری شدی ؟

یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم...!!! 

چی شد که ترک کردی؟ 

یه شب بارون میومد… دیگه تنها نبودم...!!! 

چی شد الکلی شدی و سیگار رو دوباره شروع کردی؟ 

یه شب بارون میومد… دوباره تنها شدم...!!! 

چی شد آوردنت اینجا، بستریت کردن؟ 

یه شب بارون میومد… خیلی تنها بودم… تو خیابون دیدمش… 

اون تنها نبود...!!!!!!!!!!!!

14:53 PM |- فاطمه -|

ϰ-†нêmê§